Nužno nasljedno pravo

       Zakonski ste nasljednik iza ostavitelja, a niste ništa naslijedili, već je sva imovina temeljem oporuke pripala nekom drugom? Da li ipak imate pravo na neki nužni dio?

           NUŽNO NASLJEDNO PRAVO

          Sukladno Zakonu, svatko je ovlašten za slučaj svoje smrti oporukom odrediti sebi nasljednika. Međutim, postoje neka ograničenja i to radi zaštite opravdanih interesa članova uže obitelji. Ograničenja vezana uz raspolaganje vlastitom imovinom odnose se na nužno nasljeđivanje i na nužne nasljednike. Nužno nasljedno pravo uređeno je Zakonom o nasljeđivanju („Narodne novine“ br.: 48/2003, 163/03, 35/05, 127/12 i 33/15).

         Nužni nasljednici su ostaviteljevi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci te njegov bračni drug. Ostaviteljevi roditelji, posvojitelji i ostali predci nužni su nasljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život.  Slijedom važećih zakonskih odredbi, ni braća i sestre, ni njihovi potomci ne spadaju u krug nužnih nasljednika

         Pravo na nužni dio jest nasljedno pravo, a dio koji pripada pojedinom nužnom nasljedniku naziva se nužni dio.

         Nužni dio potomaka posvojčadi i njihovih potomaka te bračnog druga iznosi 1/2, a nužni dio ostalih nužnih nasljednika 1/3 od onog djela koji bi svakom pojedinom od njih pripao po zakonskom redu nasljeđivanja.  Oporučitelj može oporukom odrediti i da nužni nasljednik primi svoj dio u određenim stvarima, pravima ili u novcu. Nužni nasljednik na svaki način ima pravo na ime svog nužnog dijela dobiti onoliku vrijednost koliko na njega otpada kad se obračunska vrijednost ostavine podijeli s veličinom njegova nužnog nasljednog prava (vrijednost nužnog dijela).

 

1) Izračunavanje vrijednosti nužnog dijela:

         Vrijednost ostavine na temelju koje se izračunava vrijednost nužnog dijela utvrđuje se na sljedeći način:

Potrebno je popisati i procijeniti sva dobra koja je ostavitelj imao u času smrti, računajući sve ono čime je raspolagao oporukom, kao i sve njegove tražbine, pa i one koje ima prema nekom nasljedniku, osim tražbina koje su očito nenaplative.

Od utvrđene vrijednosti dobara koja je ostavitelj imao u času smrti odbija se iznos ostaviteljevih dugova, iznos troškova popisa i procjene ostavine i troškova pokopa ostavitelja. To se naziva čista ostavina, kojoj se pribraja vrijednost svih darova koje je ostavitelj učinio na bilo koji način nekom zakonskom nasljedniku bez obzira nasljeđuje li ostavitelja, pa i darova učinjenih nasljednicima koji se odriču nasljedstva, kao i onih darova za koje je ostavitelj naredio da se ne uračunaju nasljedniku u njegov nasljedni dio. Ne pribraja se vrijednost darova učinjenih u općekorisne svrhe.

Tome se pribraja i vrijednost darova koje je ostavitelj u zadnjoj godini svog života učinio drugim osobama koje nisu zakonski nasljednici, osim manjih uobičajenih darova.

Ono što je preostalo naziva se raspoloživi dio, i njime ostavitelj može slobodno raspolagati.

         Uračunavanje (collatio)– svakom zakonskom nasljedniku uračunava se u njegov nasljedni dio sve ono što je dobi na ime dara ili zapisa od ostavitelja za života. Nužnom nasljedniku se u nužni dio uvijek uračunavaju dobiveni darovi i zapisi.

         Darom se smatra i odricanje od prava, oprost duga, ono što je ostavitelj za vrijeme svog života dao nasljedniku na ime nasljednog dijela ili radi osnivanja ili proširenja kućanstva ili radi obavljanja zanimanja kao i svako drugo raspolaganje bez naknade. Pri procjenjivanju dara uzima se vrijednost darovane stvari u času ostaviteljeve smrti, a prema njezinu stanju u vrijeme darovanja.

         2) Imovina koja se izdvaja iz ostavine

         – Izdvajanje u korist potomaka koji su privređivali s ostaviteljem– ostaviteljev potomak, neovisno o svome nasljednom pravu, koji je s ostaviteljem živio u zajednici te je svojim radom ili davanjima pridonio da se njegova imovina poveća, časom njegove smrti stječe pravo na onoliki dio ostavine koji odgovara vrijednosti za koju se njegovim doprinosom imovina povećala dok su živjeli u zajednici. Tako izdvojeni dio ne spada u ostavinu te se ne uzima u račun pri izračunavanju nužnog djela, niti se uračunava nasljedniku u njegov nasljedni dio.

         -Izdvajanje kućanskih predmeta- nadživjelom bračnom drugu i ostaviteljevim potomcima koji su živjeli s ostaviteljem u istom kućanstvu u času smrti, pripadaju kućanski predmeti koji služe za zadovoljavanje njihovih svakodnevnih potreba, kao što su pokućstvo, kućanski aparati, posteljina i slično, ali e ako su ti predmetni znatnije vrijednosti. Tako izdvojeni predmeti ne uzimaju se u račun pri izračunavanju nužnog dijela niti se uračunavaju nasljedniku u njegov nasljedni dio.

         3) Umanjenje raspolaganje oporukom i vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela

         – Povreda vrijednosti nužnog dijela-nužni dio je povrijeđen kad je ukupna vrijednost raspolaganja oporukom i/ili vrijednost darova tolika da zbog nje nužni nasljednik ne bi dobio punu vrijednost svog nužnog djela.

Isključenje nužnih nasljednika iz nasljedstva i lišenje nužnog dijela u korist potomaka

  1. Isključenje nužnih nasljednika:

Oporučitelj može isključiti iz nasljedstva nasljednika koji ima pravo na nužni dio:

  • ako se on povredom neke zakonske ili moralne obveze koja proizlazi iz njegova obiteljskog odnosa s ostaviteljem teže ogriješio prema ostavitelju,
  • ako je namjerno počinio neko teže kazneno djelo prema njemu ili njegovu bračnom drugu, djetetu ili roditelju,
  • ako je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske ili vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
  • ako se odao neradu ili nepoštenom životu

Isključenje može biti potpuno ili djelomično. Oporučitelj koji želi isključiti nekog nasljednika mora to očitovati u oporuci na izričit način i navesti razlog za isključenje, a razlog za isključenje mora postojati u vrijeme oporučivanja.

  1. Lišenje nužnog dijela u korist potomaka:

Ako je potomak koji ima pravo na nužni dio prezadužen ili je rasipnik, oporučitelj ga može u oporuci na izričit način lišiti u cjelini ili djelomično njegova nužnog dijela u korist njegovih potomaka.

Nema komentara. Budi prvi!

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content