OPORUČNO NASLJEDNO PRAVO

Razmišljate o razredbi svoje posljednje volje kojom raspolažete svojom imovinom za slučaj smrti, ali ne znate kako i u kojem obliku to napraviti?

OPORUČNO RASPOLAGANJE I NASLJEĐIVANJE

Oporučno nasljedno pravo uređeno je Zakonom o nasljeđivanju („Narodne novine“ br.:48/03, 163/03, 35/05, 127/12 i 33/15).

Pretpostavke valjanosti oporuke

Oporuku može napraviti svaka osoba sposobna za rasuđivanje koja je navršila 16 godina života. Oporuka je ništava ako u vrijeme sastavljanja oporučitelj nije imao 16 godina života ili nije bio sposoban za rasuđivanje. Oporučitelj nije bio sposoban za rasuđivanje ako u tom trenutku nije bio u stanju shvatiti značenje svojeg očitovanja i njegove posljedice, ili nije bio u stanju vladati svojom voljom toliko da postupa u skladu s tim znanjem.

 

VRSTE OPORUKE

Oporuke mogu biti privatne i javne.

U privatne oporuke spadaju vlastoručna oporuka i pisana oporuka pred svjedocima.

-VLASTORUČNA OPORUKA-oporuka je valjana ako ju je oporučitelj vlastoručno napisao i potpisao. Za valjanost vlastoručne oporuke, nije nužno, ali je korisno da su u njoj naznačeni mjesto i datum kad je sastavljena.

-PISANA OPORUKA PRED SVJEDOCIMA– oporučitelj koji zna čitati i pisati može sastaviti oporuku, tako što će za ispravu, bez obzira tko ju je sastavio, izjaviti pred dva istodobno nazočna svjedoka da je to njegova oporuke te je pred njima potpisati. Svjedoci se također moraju potpisati na samu oporuku.

-JAVNA OPORUKA-osoba koja ne može ili ne zna čitati ili pisati može u redovnim okolnosti oporučiti samo u obliku javne oporuke. Javnu oporuku na zahtjev oporučitelja sastavljaju sudac općinskog suda, javni bilježnik, a u inozemstvu konzularni, odnosno diplomatsko-konzularni predstavnik. Nakon toga ovlaštena osoba pročitati će oporuku oporučitelju, koji ju pred njim potpisuje.

ČUVANJE OPORUKE-oporučitelj može svoju oporuku sam čuvati, ili je povjeriti na čuvanje drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Oporučitelj može oporuku predati na čuvanje sudu, javnom bilježniku ili diplomatsko-konzularnom predstavniku.

Osoba koja posjeduje ispravu za koju može pretpostaviti da je oporuka umrle osobe dužna ju je bez odgode predati najbližem općinskom sudu. Osoba koja zna da je ostavitelj sastavio oporuku i gdje se ona nalazi dužna je o tome obavijestiti općinski sud. Općinski sud je dužan bez odgode zatražiti sve podatke iz Hrvatskog upisnika oporuka o mogućim oporukama umrle osobe, a od osobe i tijela kojima je oporuka povjerena na čuvanje da mu je dostave.

Svjedoci oporuke moraju biti punoljetne osobe kojima nije oduzeta poslovna sposobnost i koje znaju i mogu čitati i pisati. Ne mogu biti svjedoci oporučiteljevi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci, njegovi predci i posvojitelji, njegovi srodnici u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja, bračni drugovi svih tih osoba ni oporučiteljev bračni drug. Ništave su oporučne odredbe kojima se nešto ostavlja osobi koja je oporuku sastavila, svjedocima pri njezinu sastavljanu, njihovim bračnim drugovima, njihovim predcima, potomcima, srodnicima u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja i bračnim drugovima svih tih osoba.

PONIŠTENJE OPORUKE

Oporuka će se na zahtjev poništiti ako je oporučitelj bio natjeran prijetnjom ili silom da je napravi ili se odlučio napraviti je zbog toga što je bio prevaren ili što se nalazio u zabludi. Prijetnja, sila ili prijevara razlog su za poništenje oporuke i kada potječu od treće osobe. Raspolaganje oporukom poništit će se na zahtjev i ako je oporučitelj bio u zabludi o činjenicama koje su pobudile oporučitelja da učini ta raspolaganja. Poništenje oporuke ili pojedinih njezinih odredaba  zbog prijetnje ili sile, prijevare ili zablude, može zahtijevati samo osoba koja za to ima pravni interes, i to u roku od godinu dana od kada je doznala za postojanje uzroka nevaljanosti, a najkasnije za 10 godina od proglašenja oporuke. Prema osobi koja je prouzročila mane oporučiteljeve volje, ili je za njih znala ili morala znati, poništenje oporuke može se zahtijevati u roku od 20 godina od dana proglašenja oporuke.

OPOZIV OPORUKE

Oporučitelj može uvijek opozvati oporuku, u cjelini ili djelomično, očitovanjem danim u bilo kojem obliku u kojem se po zakonu može napraviti oporuka. Oporučitelj može opozvati pisanu oporuku i uništenjem isprave. Ako se kasnijom oporukom izričito ne opozove ranija oporuka, odredbe ranije oporuke ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama kasnije oporuke. Ako je oporučitelj opozvao kasniju oporuku, ranija oporuka ponovno dobiva snagu.

PROGLAŠENJE OPORUKE

Kad sud kod kojega se nađe oporuka utvrdi da je osoba koja je ostavila oporuku umrla ili da je proglašena umrlom, otvorit će njezinu oporuku bez oštećenja pečata, pročitat će je i o tome sastaviti zapisnik. Otvaranje i čitanje oporuke obavit će se u nazočnosti dviju osoba, koje mogu biti i nasljednici. Proglašenju mogu biti nazočni nasljednici, zapisovnici i druge osobe koje ostvaruju neko pravo iz ostavine i tražiti prijenos oporuke.

HRVATSKI UPISNIK OPORUKA

Činjenica da je sastavljena, pohranjena te proglašena neka oporuka, evidentira se u Hrvatski upisnik oporuka. Hrvatski upisnik oporuka vodi Hrvatska javnobilježnička komora. U Hrvatski upisnik oporuka na zahtjev oporučitelja podatke dostavljaju: nadležni sudovi, javni bilježnici, odvjetnici i osobe koje su napravile oporuku. Hrvatski upisnik oporuka javni je upisnik iz kojeg se podaci ne mogu prije oporučiteljeve smrti nikome staviti na raspolaganje, osim oporučitelju ili osobi koju je on za to posebno ovlastio. Ako oporuka nije evidentirana u Hrvatskom upisniku oporuka, niti bilo gdje posebno pohranjena, ne šteti njezinoj valjanosti.

Nema komentara. Budi prvi!

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content