Podnošenje zahtjeva za mirovinu

Mar 6, 2013 od     14 komentara    Objavljeno u: Aktualno, Socijalno-pravna zaštita

Prenosimo tekst sa stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Možete saznati sve o dokumentima potrebnima za ostvarivanje mirovine.

Za starosnu mirovinu

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva nadležnoj područnoj službi HZMO-a.

Nadležna je područna služba HZMO-a na  području koje je prebivalište, odnosno boravište osobe koja podnosi zahtjev, osim ako se o pravu rješava primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.
Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.

Zahtjev za priznanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu, može se podnijeti najranije dva mjeseca prije prestanka osiguranja.

Popunjenom zahtjevu za starosnu mirovinu (tiskanica se može preuzeti ovdje ili nabaviti u ‘Narodnim novinama’) potrebno je priložiti:

– radnu knjižicu

– sporazum/odluka o prestanku ugovora o radu

 

Ako je osiguranik radio u inozemstvu, potrebno je to navesti u zahtjevu i uz već navedeno priložiti:

– dokaze o zaposlenju u inozemstvu (osiguraničke karte ili slično)

– dokaz o državljanstvu

– rodni list

– vjenčani list

starac muški

Za invalidsku mirovinu

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva nadležnoj područnoj službi HZMO-a.

Nadležna je područna služba HZMO-a  na području koje je prebivalište, odnosno boravište osobe koja podnosi zahtjev, osim ako se o pravu rješava primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.

Pri podnošenju zahtjeva, potrebno je priložiti:

tiskanicu 1-IN (Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika)

tiskanicu 2-IN (Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja) – popunjava ga poslodavac ako je osiguranik u radnom odnosu

– radnu knjižicu – ako je osiguranik izvan radnog odnosa

Ako je osiguranik bio zaposlen u inozemstvu, potrebno je to navesti u zahtjevu, te uz već navedeno priložiti:

– dokaze o radu u inozemstvu (osiguraničke karte i slično)

– dokaz o državljanstvu

Za vrijeme zaposlenja ili drugog svojstva koje je temelj osiguranja postupak za ostvarivanje prava na temelju invalidnosti pokreće se po službenoj dužnosti povodom prijedloga izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite (tj. liječnika).

 

Za obiteljsku mirovinu

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva nadležnoj područnoj službi HZMO-a.

Ako se zahtjev za obiteljsku mirovinu podnosi nakon smrti osiguranika, nadležna je područna služba HZMO-a na području koje je prebivalište, odnosno boravište osobe koja podnosi zahtjev,  osim ako se o pravu rješava primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.
Ako je prebivalište osobe od koje se izvodi pravo na mirovinu bilo u inozemstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.

Popunjenom zahtjevu za obiteljsku mirovinu (tiskanica se može preuzeti ovdje ili nabaviti u ‘Narodnim novinama’), potrebno je priložiti:

– radnju knjižicu osobe od koje se izvodi pravo na mirovinu

– smrtni list
– vjenčani list

– rodne listove za sve članove obitelji koji traže da im se prizna pravo na mirovinu

školske potvrde za djecu na redovitom školovanju

– izjavu jesu li članovi obitelji zaposleni, odnosno koriste li neku drugu mirovinu

Ako se zahtjev za obiteljsku mirovinu podnosi nakon smrti korisnika mirovine, nadležna je područna služba HZMO-a koja je nadležna za isplatu  mirovine, osim ako se o pravu rješava primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

Popunjenom zahtjevu za obiteljsku mirovinu (tiskanica se može preuzeti ovdje ili nabaviti u ‘Narodnim novinama’), potrebno je priložiti:

– smrtni list

– vjenčani list (izdan nakon smrti korisnika mirovine)

– rodne listove za sve članove obitelji koji traže da im se prizna pravo na mirovinu

školske potvrde za djecu na redovitom školovanju

– izjavu jesu li članovi obitelji zaposleni, odnosno koriste li neku drugu mirovinu

Ako je osoba od koje se izvodi pravo na mirovinu bila zaposlena u inozemstvu, potrebno je to navesti u zahtjevu, te uz već navedeno priložiti:

– dokaze o radu u inozemstvu (osiguraničke karte i slično)

– dokaz o državljanstvu

 starac muški nazdravlja

Za naknadu zbog tjelesnog oštećenja

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva nadležnoj područnoj službi HZMO-a.

Nadležna je područna služba HZMO-a na području koje je prebivalište, odnosno boravište osobe koja podnosi zahtjev. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.

Popunjenom zahtjevu (tiskanica se može preuzeti ovdje ili nabaviti u ‘Narodnim novinama’) potrebno je priložiti prijavu o ozljedi na radu.

 

Za doplatak za djecu

Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi Zavoda prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Zahtjevi se mogu dostaviti osobno ili poštom.
Uz zahtjev se podnosi sljedeća dokumentacija.

Uz zahtjev za prvo priznavanje prava na doplatak za djecu
Za podnositelja zahtjeva:
– osobna iskaznica – preslika
– potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili statusa člana njihove obitelji
–  rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu o čuvanju i odgoju djeteta)

Za djecu za koju se traži doplatak:
–  dokaz o rođenju djeteta (izvadak iz matice rođenih, rodni list, potvrda o rođenju)
–  potvrda o redovitom školovanju za svu školsku djecu koja su navršila 15 godina,(nakon ostvarenog prava, potvrda se dostavlja i prilikom upisa u svaku novu školsku godinu)

– za djecu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja potvrda se ne dostavlja.
Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima:
–  dokaz (nalaz i mišljenje ili rješenje) o postojanju oštećenja zdravlja djeteta
–  dokaz o smrti roditelja
–  dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
–  dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
–  rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja.
Za članove kućanstva:
– osobna iskaznica za punoljetnog člana – preslika
–  izvadak iz matice rođenih, rodni list ili potvrda o rođenju za maloljetnu djecu za koju se ne traži doplatak.
Za utvrđivanje ukupnog dohotka :
–  potvrdu ISPLATITELJA PRIHODA o ostvarenim prihodima podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu  inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije)
–  potvrdu POREZNE UPRAVE  o oporezivom dohotku
–  mirovinsku uputnicu ili presliku rješenja o mirovini za člana kućanstva.
Dokaze o prihodima ne podnosi podnositelj zahtjeva koji pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja. niti za dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
Uz zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu od 1. ožujka svake godine.(prevođenje), dostavljaju se:
– potvrdu ISPLATITELJA PRIHODA o ostvarenim prihodima od nesamostalne djelatnosti korisnika i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu ili  inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije.
– dokaz / izjavu o nastalim promjenama u statusu korisnika i djece
– dokaz / izjavu o nastalim promjenama u broju i svojstvu članova kućanstva
– potvrdu POREZNE UPRAVE o oporezivom dohotku ( dohodak od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, od osiguranja i drugog dohotka) nije potrebno dostavljati

Dokaze o prihodima ne podnosi podnositelj zahtjeva koji pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja. niti za dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
Dokaz o ostvarenoj plaći ili naknadi iz prethodne godine ne podnosi se za korisnika ili člana kućanstva ako u vrijeme podnošenja zahtjeva više nisu u radnom odnosu, odnosno više ne primaju naknadu, a nisu u radnom odnosu.

Utvrđivanje staža

Nadležna je područna služba HZMO-a na čijem području osoba koja podnosi zahtjev ima prebivalište, odnosno boravište. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.

U zahtjevu je  potrebno  navesti  razdoblja  za  koja  se  traži  da  se  utvrdi  staž  i  priložiti eventualne dokaze o stažu za koji se traži utvrđivanje.

Pretkompletiranje

Postupak se pokreće podnošenjem obavijesti o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu nadležnoj područnoj službi HZMO-a, ili preko korisničkih stranica.

Nadležna je područna služba HZMO-a na čijem području osoba koja podnosi zahtjev ima prebivalište, odnosno boravište. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.

Osiguranik može šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva obavijestiti Zavod o svojoj namjeri za podnošenje zahtjeva za priznanje prava na starosnu mirovinu, ili prijevremenu starosnu mirovinu.

Obavijest osiguranika ne smatra se zahtjevom za priznanje prava.

Popunjenoj obavijesti potrebno je priložiti:
– radnu knjižicu ili ovjerenu presliku radne knjižice
– izjavu odnosno dokaze o stažu osiguranja ostvarenom u inozemstvu ako je osiguranik radio u inozemstvu
– drugi dokazi o stažu koji nije u potpunosti utvrđen ili upisan u radnu knjižicu

veseli par umirovljenika

*podaci su preuzeti sa stranice http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=226#1

14 Komentara + Dodajte komentar

 • Molim Vas obavijest za potrebne dokumente za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu.Posto se nalazim u inozemstvu te je nemoguce da se vratim u zemlju da li posrednik tj Hrvatsko Veleposlanstvo u Jakarti moze poslati dokumente tj scan originala putem print poste[MAILA].Koliko vremena treba cekati za obradu podataka i da li mi mozete poslati koliko ce iznositi mirovina.Po mom i u radnoj knjizici ima oko 32gi6mj staza i to sve na podrucju Rijeke 8mj u [Torpedu]I 31g8mj u [Viktor Lenac Rijeka].Zahvaljujem unaprijed.

 • Gospodine Aldo,

  ako vam nije problem, pošaljite pojašnjenje vaše situacije, uz vaše kontakte na e-mail Matice udruga_umirovljenika@ri.t-com.hr

  Vaše pitanje ćemo proslijediti pravnom savjetniku i pokušat ćemo vam pomoći.

 • U Italiji sam ispunio uvjete za starosnu mirovinu te sam 22/12/2015 elektronskom postom predao preko talijanske agencije zahtjev sa pripadajuci mi dio hrvatske mirovine. Zanima me koliko je potrebno vremena Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje da donese rjesenje o mirovini. Napominjem da je talijanski osiguravatelj INPS donio rjesenje u roku od 78 dana. Zanima me takodjer, koliki bi otprilike trebao biti iznos hrvatskog dijela mirovine, imajuci 19 godina radnog staza i relativno dobra mjesecna primanja. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

  • Poštovani,
   na vaša pitanja točne odgovore vam može ponuditi samo Zavod za mirovinsko osiguranje. Mi ne znamo kakve su procedure kod njih. Način na koji vam možda možemo pomoći je da se obratite našoj pravnici koja pruža besplatnu pravnu pomoć posljednjeg ponedjeljka i utorka u mjesecu od 9 do 12 sati. To znači da ovog mjeseca radi 25. i 26. siječnja.
   Iako iz iskustva, naše je mišljenje da biste trebali informacije potražiti na samom Zavodu.

 • Poštovan,u mirovinu idem 1.9.2016. Koliko se čeka do prve isplate mirovine ?
  Hvala

  • Sugeriramo vam da se obratite Zavodu za mirovinsko osiguranje koje jedino može imati točan odgovor na vaše pitanje.

 • Pozz
  Imam jedno pitanje. Da li znate koliko godina je potrebno u Italiji da bi se dobila Obiteljska mirovina. Moj otac je prosle godine u 50 god zivota umro u italiji, a mama je ostala sama u 46 godini, zahtjev smo predali ali su nam rekli da je potrebno da otac ima 20 god. radnog staza da bi dobili bilo sta.
  Da li je to istina ili imamo pravo na nesto?

  • Poštovana,
   sugerirali bismo vam da 30. ili 31. siječnja od 9:00 do 12:00 sati posjetite našu besplatnu pravnu savjetnicu u Kružnoj ulici. Dovoljno je da sa sobom ponesete vašu člansku iskaznicu.

 • Moj PIO (Doboj, Repubika Srpska) je, u novemru 2016.godine, podnio zahtjev za penziju po osnovu rada u preduzecu “Đ. Đaković” u trajanju od 3 god, 3 mj i 3 dana, a do danas nemam nikakvog odgovora na taj zahtjev. U Posovnici PIO u Derventi su m kazali da odgovor ne trebam ocekivati prije 10.01.2017.godine, a evo i kraj je januara, ja nikakve obavijesti nemam. Obratio sam se i imejlom u MIO Hrvatske, Sl. Brod, ali nikakvog odgovora nemam.
  Napominjem da sam u penziji (mirovini) od 17.10.2016. godine.

  Molio bih odgovor.
  Lijep Vam pozdrav.

  • Poštovani, odgovorili smo putem vašeg e-maila.

 • Poštovani,

  Zanima me koja su prava onih koji više ne žive u RH a radili su u RH 10 odnosno 14 godina. da li imaju kakva prava za ostvarivanje neke mirovine?

  lp

  tanja

 • Poštovani, zanima me gdje na internetu ili telefonom mogu doznati više o pravima i postupku za dobivanje talijanske mirovine. Hvala lijepo!

 • Pozdrav

  Moj tata je podnio 27.10.2022 zahtjev za izracun mirovine,a to rjesenje su trebali poslati u Sloveniju jer tamo ima pravo na njihovu mirovinu,i rekli su mu oiz Slovenije da ce mu se to vratiti zaostatak odkad je podnio zahtjev,međutim mirovinsko je rjesilo to tek 27.20.2022,pa sad mene zanima dali moze on dobiti od kad je zahtjev rjesen ili od kad su posllai rjesenje,znaci jucer.
  I dali netko zna koji je njima rok da posalju izracun u Sloveniju nakon sto zaprime zahtjev

 • Postovani,
  da li prilikom predaje zahtjeva za starosnu mirovinu rodni list moze biti stariji od 6 mjeseci
  Srdacan pozdrav

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content