Prava iz sustava socijalne skrbi

Pitate se tko su korisnici socijalne pomoći i da li ste Vi među njima?

ŠTO PODRAZUMIJEVA SOCIJALNA SKRB?

 

         Socijalna skrb je organizirana djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

 

Korisnici socijalne skrbi su:

 • samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti osnovati svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način,
 • dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu,  te dijete strani državljanin koji se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odgovorne osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu,
 • trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život,
 • obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška,
 • odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama,
 • odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima,
 • osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama,
 • osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti,
 • beskućnik,
 • druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom

Prava u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim Zakonom ima:

 • hrvatski državljanin koji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,
 • stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj,
 • stranac pod supsidijarnom zaštitom, stranac s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima, azilant i član njegove obitelji koji zakonito boravi u Republici Hrvatskoj, ima pravo u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim Zakonom i posebnim propisima,
 • Iznimno, pravo na jednokratnu naknadu i privremeni smještaj ima i osoba ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našla.

Smatra se da osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti sredstvima od prodaje imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji  za podmirenje osnovnih životnih potreba.

 

Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi su:

 • zajamčena minimalna naknada,
 • naknada za troškove stanovanja,
 • pravo na troškove ogrijeva,
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
 • jednokratne naknade,
 • naknade u vezi s obrazovanjem,
 • osobna invalidnina,
 • doplatak za pomoć i njegu,
 • status roditelja njegovatelja ili njegovatelja,
 • naknada do zaposlenja,
 • socijalne usluge, te
 • naknada za ugroženog kupca energenata.

Socijalne usluge

Socijalne usluge su  sve aktivnosti, mjere i programi namijenjeni  sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća  pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica, te  poboljšanju  kvalitete njihovog života u zajednici.
Socijalne usluge  se pružaju korisnicima  u njihovoj obitelji i lokalnoj zajednici  kao  izvainstitucijske  usluge, ili kao institucijske usluge koje se ostvaruju   smještajem korisnika  u domovima socijalne skrbi. 
Centar za socijalnu skrb   osigurava korisniku izvaninstitucijske  usluge, a samo iznimno  ako se  na taj način  ne mogu zadovoljiti potrebe korisnika u cijelosti,   korisniku se priznaje smještaj  u domu socijalne skrbi. 
Socijalne usluge  se  mogu pružati privremeno, povremeno ili stalno ovisno o potrebama, i najboljem interesu korisnika, a osiguravaju se kao usluge  za djecu, mladež i obitelj, i usluge za odrasle osobe. Sve navedene pomoći i prava ostvaruju se pri nadležnom Centru za socijalnu skrb.

 

 

Nema komentara. Budi prvi!

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content